روزنوشتهای سید محمد مجابی

درباره تالاب انزلی

مدتی است مطالب زیادی در باره تالاب انزلی مطرح می شود ،مناسب دیدم اطلاعاتی در خصوص این تالاب ارزشمند تقدیم دارم.با تشکر از دوست عزیزی که یاریم نمود

 

مجموعه تالاب بندر انزلي           E ¢28 ،º 49،N ¢25،º 37               استان گيلان

۱ـ موقعيت:مجموعه تالاب انزلي در جنوب غربي سواحل درياي خزر واقع شده است. اين تالاب از شرق به روستاي پير بازار ، از غرب به كپورچال و آبكنار ، از جنوب به صومعه سرا و قسمتي از شهرستان رشت محدود مي‏شود. مجموعه تالاب انزلي شامل بخشهاي شرقي ، غربي ، مركزي ، سلكه و سياه كشيم مي‏باشد كه از نظر بعضي ويژگيها از هم متمايز هستند . تالاب سرخانكل كه بخشي از مجموعه تالاب انزلي مي‏باشد از شمال به نهنگ روگاه ، از جنوب به شاليزارهاي هند خاله و از غرب به رودخانه سياه درويشان ختم ميگردد. منطقه حفاظت شده سياه كشيم از شمال به خشكي ماه روزه از مشرق به تالاب انزلي و رودخانه سياه درويشان ، ازجنوب به محدوده روستاهاي لاكسار ، نرگستان ، چو مثقال گاوكده ، كلسر ، اسپند و مزارع شمال چكوور و از غرب به مزارع ضيابر ، مازران محله ، بهمبر و مزارع جنوبي و شيكا محدود مي‏باشد . پناهگاه حيات وحش سلكه از شمال به تالاب انزلي ، از شرق به رودخانه صوفيانده ازجنوب به مزارع كشاورزي روستاهاي هند خانه و صوفيانده و ا زغرب به رودخانه هند خاله ختم مي‏گردد.

2-مساحت : 15000 هكتار

3-ارتفاع: 24 متر پائين تر از سطح آبهاي آزاد

4-نگرش كلي : تالاب انزلي مجموعه اي است از تالابهاي طبيعي آب شيرين كه تــوسط رودخانه هاي حوزه آبريز خود همانند سياه درويشان ، هند خاله ، پسيخان تغذيه ميشود . تالاب انزلي زيستگاه مناسبي براي تخمريزي  و تكثير ماهيان و نيز محل زمستـانگذراني و جوجـه‏آوري گونــه هاي زيادي از پرندگان آبزي محسوب مي‏شوند.گياه نــيPhragmites  australis) ) فراوانترين پوشش گياهي منطقه را تشكيل ميدهد . منطقه شكار ممنوع سرخانگل جزيي از مجموعه تالاب  انزلي مي‏باشد كه در بخش مياني آن واقع شده است و عمده پوشش گياهي آن را ني(Phragmites  australis) ولويي  (Typha  sp.) تشكيل مي‏دهد.  اين تالاب جزء تالابهاي بين المللي كنوانسيون رامسر است. در ساليان اخير تالاب انزلي تحت تاثير عواملي چون تبديل قسمتهايي از زمينهاي تالاب به زمين هاي زراعي، ته نشيني رسوبات آبهاي وارده  و در نتيجه كاهش سطح تالاب و همچين رشد بي رويه گياهان آبزي وغير  بومي  همانند(  Azolla filiculodes)  قرار گرفته است .

5- خصوصيات فيزيكي  : مجمو عه تالاب  انزلي جزءتالابهاي طبيعي ، دا ئمي وآب شيرين كشور مي‏باشد.حدود11 روداصلئ و 30 رودفرعئ پس از آبياري مزارع وشاليزارها به همراه جريانهاي سطحي حوزه آبريزي به وسعت 3600 كيلو متر مربع به اين تالاب مي ريزند . ازنظرزمين شناسي زمان تشكيل تالاب به اواخر دوره پليوسن واحياناً هلوسن بر مي گر دد. خاك اطراف تالاب شامل هيدرومرف سطحي  و غير آهكي ، خاكهاي غير آهكي ليموني دار و ليموني-رسي بدون آهك مي‏باشد . ونوع رسوبات بستر تالاب تورب رسوبي سبز (Gyttja) و به ميزان كمتر سيلت درشت توربي گزارش شده است.حداكثر عمق آب تالاب درفصل بهار و در نواحي غربي تالاب به 2.5متر ميرسدكه به دليل نوسانات سطح آب درياي خزر اين مقدارمتغيير مي‏باشد. بر اساس اطلاعات كسب شده در يك دوره 25 ساله  گرمترين ماه سال تيرماه با حداكثر مطلق 8/36 درجه سانتي گراد و حداقل مطلق 4/11 – درجه سانتي گراد در بهمن ماه بوده كه به طور كلي متوسط درجه حرارت سالانه آن 16 درجه سانتي گراد مي باشد. درجه حرارت آب تالاب در زمستان از 2 تا 11 درجه متغيير است . حداكثر بارش در زمستان بوده و متوسط بارندگي ساليانه از 1500 تا 2000 ميلي متر و رطوبت نسبي 80 تا 85 درصد متغيير است و به طور كلي تالاب انزلي داراي تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستانهاي ملايمي است.

6-خصوصيات اكولوژيكي : تالاب انزلي جزء تالابهاي كم عمق و هورپرور همراه با آب شيرين است. اين تالاب توسط يك مرز شني به پهناي حدود يك كيلومتر از درياي خزر ( بجز در يك منطقه ) جدا شده است . عمده پوشش گياهي تالاب ني  (Phragmites australis ) است كه گاهي ارتفاع آن به 6 متر هم ميرسد. در سال 1363 گياه (Azolla filiculodes) توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و سازمان كشاورزي با اهداف توليد علوفه براي دام و طيور و تهيه كود سبز براي مزارع برنج استان گيلان و از آن جا به تالاب انزلي راه يافت . د رچند دهه اخير به دليل افزايش ورود فاضلابهاي كشاورزي ، خانگي و صنعتي و همچنين كاهش سطح آب درياي خزر ني و آزولا از رشد زياد و پراكنش وسيع تري برخوردار  بوده اند .

7-وضعيت حفاظتي : اين تالاب در سال 1354 در فهرست تالابهاي بين المللي كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد. و همچنين سازمان  بين المللي حيات پرندگان اين تالاب را به عنوان زيستگاه با اهميت براي پرندگان تشخيص داده است. منطقه حفاظت شده سياه كشيم ، پناهگاه حيات وحش سلكه و منطقه شكار ممنوع سرخانكل در تالاب انزلي واقع شده اند .

8-مخاطرات و عوامل تهديد كننده : مجموعه تالاب انزلي با تهديدات و تعرضات قابل توجهي مواجه مي‏باشد كه برخي از آنها به قرار ذيل مي‏باشد :

ورود فاضلابهاي كشاورزي ، خانگي و همچنين فاضلابهاي صنعتي ، كاهش سطح آب ، رشد و پراكنش سريع ني و آزولا  به خصوص در ماههاي گرم سال ، افزايش فرسايش حوزه آبريز تالاب و در نتيجه افزايش رسوبات درتالاب ، تبديل زمين هاي حاشيه تالاب به زمين هاي كشاورزي ، تردد زياد  قايق هاي موتوري  و ايجاد ناامني در منطقه ، صيد و شكار فزاينده پرندگان آبزي،  برداشت تخم پرندگان توسط افراد محلي، افزايش ميزان فلزات سنگين و بخصوص سرب در آب و رسوبات تالاب ، پمپاژآب به بالا دست تالاب جهت آبياري اراضي كشاورزي، احـــداث كــومه هاي شكار، تجمع مقادير زيادي از زباله هاي غير قابل تجزيه در تالاب كه عمدتاً از طريق رودخانه هاي منتهي به تالاب و بازديد كنندگان از تالاب وارد تالاب ميگردد ، احداث استخر پرورش ماهي در اطراف تالاب ، احداث كانال جهت انتقال آب به بالا دست تالاب ، تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب در نتيجه تاثير برروي تخم ريزي و تكثير ماهيان به خصوص  ماهيان  تجاري.

9-عملكرد هيدرولوژيكي : اين تالاب  باعث ته نشيني تقريبا 13 % ذرات معلقي كه ساليانه واردآن مي گردد شده و همچنين  در تصفيه و كاهش بار آلودگي آبها وارده به آن نقش حائز اهميت دارد ، به طوريكه ساليانه 38 %  عناصر غذايي در تالاب رسوب ميكند .تالاب انزلي در كنترل سيلاب و جلوگيري از فرسايش سواحل درياي خزر و همچنين اقليم نواحي مجاور خودنقش مهمي دارد.  

10- ارزشهاي اقتصادي – اجتماعي و استفاده از سرزمين : استفاده از منابع گياهي ، بهره وري از رسوبات بستر به عنوان كود ، وجود تيتانيوم در رسوبات بستر ، صيد ماهي و شكارپرندگان ، همچنين جذب جهانگردان و گردش گران از جمله ارزشهاي  مجموعه تالاب انزلي محسوب ميگردد.لازم به ذكر است در حال حاضر از تالابها و زمينهاي اطراف تالاب به منظور كشت، تامين علوفه احشام، صيد ماهي و شكار پرندگان، قايقراني و حمل و نقل مردم و كالاها استفاده ميگردد. همچنين اين تالاب يكي از منابع مهم تامين كننده آب اراضي كشاورزي مناطق مجاور خوداست.

 11-فون قابل توجه : تالاب انزلي زيستگاه مناسبي براي زمستانگذارني و جوجه آوري پرندگان آبزي است.سازمان بين المللي حيات پرندگان مجموعه تالاب انزلي را به عنوان زيستگاه با اهميت براي پرندگان تشخيص داده است.در اين تالاب پرندگاني چون باكلان بزرگ (Phalacrcorax carbo) ،عقاب درياي دم سفيد ( Haliaeetus albicilla) جوجه آوري  مينمايند. همه ساله  تعداد زيادي قو، غاز ، اردك ، كشيم ، حواصيل , چنگرمعمولي در بخشهاي مختلف تالاب زمستانگذراني ميكنند. براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص پرندگان اين تالاب به جدول شماره 18 مراجعه نماييد.مهمترين ماهيان مجموعه تالاب انزلي شامل سيم(   Abramis brama) ، اردك ماهي (Esox lucius)، سوف معمولي(Stizostedion lucioperca)، كپور(Cyprinus  caprio)، اسبله(Silurus glanis)، شاه كوليChalcalburnus chalcoides)ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum)،كلمه منطقه شمالي درياي خزر(Rutilus rutilus)،لاي ماهي(Tinca tinca) و سياه كولي(Vimba vimba)  است .در حاشيه تالاب پستانداراني چون گراز(Sus scrofa) ، تشي(Hystrix indica) و شغال(Canis aureus) زيست مي نمايند.

12-فلور قابل توجه: از گياهان حاشيه اين تالاب ميتوان به ني((Phragmites  australis ،توروف محو  (Sparganium neglectum)، لويي (Typha latifolia ) ، پيزر( Scirpus lacustris  ), هفت بند برگ بيدي (Polygonum lapathifolium)، عدسك پر ريشه (Spirodela sp.)، تير كمان آبي (Sagittaria sagittifolia)، شقاقل(Sium angustifolium)، آب تره(Nasturtium amphibium)، قاشق واش(  Alisma plantago–aquatica)، هزارني (Butomus umbellatus)،ثعله باقلي(Nelumbium nuciferum )، دم اسب (Equisetum sp.)و ازگياهان شناورتالاب ميتوان به پشه گير (Utricularia neglecta)، سرخس شناور ( Salvinia natans)، تخت قورباقه (Hydrocharis morsus-ranae)، عدسك ستاره اي (Lemna trisulca)، عدسك آبي (Lemna minor)، سه كوله خيز (Trapa natans) ، آب بشقاب معمولي ( Hydrocotryle vulgaris)، هفت بند دوزيست (Polygonum amphibium) و بارهنگ آبي درخشان(Potamogeton lucens) اشاره نمود. گياهان غوطه ور در اين تالاب شامل پر طاووسي سنبله اي (Myriophyllum spicatum)، علف شاخه غوطه ور (Ceratophyllum demersum)  ، بارهنگ آبي شانه اي

 (Potamogetom pectinatus)، بار هنگ آبي فردار (Potamogeton crispus) و(Hydrilla verticillata) است.

13-تحقيقات علمي انجام شده : اين تالاب به دليل وضعيت بوم شناختي و زيست شناختي خاص همواره مورد توجه محققين داخلي و خارجي بوده است. بدين جهت بيشتر مطالعات بر روي مسايل ليمنولوژي ، هيدرولوژي ، ژئولوژي و شناسايي منابع آلاينده و ميزان آلاينده ها دراين تالاب  توسط سازمان حفاظت محيط زيست ، جهاد سازندگي ، شيلات ، FAO و دانشگاهها ( عمدتا" دانشگاه تهران  و تربيت مدرس ) صورت گرفته است . شايان ذكراست سازمان حفاظت محيط زيست در مجموعه تالاب انزلي داراي چندين ايستگاه تحقيقاتي بوده كه به طور منظم وضعيت آب تالاب را از نظر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي ، و بيولوژيكي مورد بررسي قرار مي‏دهد ,همچنين همه ساله سرشماري نيمه زمستانه پرندگان آبزي توسط كارشناسان سازمان حفا ظت محيط زيست صورت ميپذيرد .

سازمان همکاری های بین المللی ژاپن JICA  نیز پروژه مدیریت جامع حوزه آبریز تالاب انزلی را با مشارکت ایران شروع کرده و در حال حاضر طرح جامع پایان یافته و طرح اجرایی در حال انجام است.

14- معيار كنوانسيون رامسر :                                                            1a,2a ,3a,4a,4b

15- تيپ تالاب :                                                                                         Tp , K,Xf

16- مديريت تالاب : سازمان حفاظت محيط زيست

17-اطلاعات تكميلي:

طي سرشماري نيمه زمستانه پرندگان سال 1379،از نظر تنوع گونه اي در مجموع تالاب  انزلي

و بوجاق به ترتيب  34 ،28 گونه تشخيص داده شد.از نظر تعداد پرنده در زيستگاه مجموع تالاب انزلي ،بوجاق،دامگاه،باركوسرا به ترتيب 56356،32000، 31566 قطعه برآورد گرديد.

18- منابع :

1) خوشچين ، مهرداد ، (72-1371 ) ، فرم ثبت وضعيت زيستي ماهيانه پرندگان و گياهان تالابهاي استان گيلان ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيلان.

2) كيمبال ، ك و كيمبال ، س، (1366)، مطالعه ليمنولوژي تالاب انزلي ، طرح احياي تالاب انزلي .

3) منوري ، مسعود ، (1369) ، بررسي اكولوژيك تالاب انزلي ، نشر گيلكان .

4) منصوري ، جمشيد ، (1372)، بررسي جمعيت پرندگان در تالاب انزلي ، سازمان حفاظت محيط زيست .

5)Evans , M.I., 1994, Important Bird Areas in the Middle East ,BirdLife  International , Cambridge,UK.        

6) Ramsar convention Bureau, 1997 ,Information sheet on Ramsar  Wetlands , Gland ,Switzerland .

7)Scott,D.A.,1995 , A Directory of Wetlands in the Middle East , IUCN,Gland , Switzerland and IWRB, Slimbridge,UK.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام دی ۱۳۸۶ساعت 11:15  توسط سیدمحمد مجابی  | 

تفریح!

هیچوقت از شکارخوشم نیامده و هیچ کمکی برای مجوز شکار انجام ندادم.

این چه نوع ورزش وتفریح است؟ نقل از :همنهاد

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام دی ۱۳۸۶ساعت 10:43  توسط سیدمحمد مجابی  | 

این کشته‌ی فتاده به هامون حسین توست

الان ظهر عاشورا است ظهری که در آن عشق جلوه نمود وخورشید سر برزمین گذاردو نهال معرفت با زلال جاری عشق جان گرفت.شرح این ماجرا بزبان مولانا محتشم کاشانی چه زیباست:

در  کتاب نیوز بخوانید

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۶ساعت 14:33  توسط سیدمحمد مجابی  | 

درد دل

این کامنت را یکی از خوانندگان پست کبوترهای شاد برایم بصورت خصوصی ارسال کردند ،چون جالب بود با حذف آدرس برایتان می گذارم:

مشکلی اساسی در نظام آموزشی ما وجود دارد. من خودم هنوز مدت زیادی از دوران دانش آموز بودنم نگذشته و هنوز به یاد دارم که چطور ذوق و قریحه دانش آموزان توسط معلم ها و مربیانی کور می شد که به شغلشان فقط به چشم یک شغل نگاه می کردند. به خصوص معلمهای دروس عمومی(مثل معترف و ادبیات) که دقت زیادی در انتخاب آنها نمی شود و کم هوش ترین افراد را در یک مدرسه تشکیل می دهند. من حرمت مقام معلم را می شناسم ولی این حقیقتی است که هنوز حداقل در مدارس دولتی وجود دارد و ما بهترین نیروهای جامعه و امیدهای آینده یک نسل را به دست افرادی سپرده ایم که بعضا(موردی دیده ام) که به دلیل عدم تعادل خودشان به تحقیر بچه ها می پردازند. یا به جای تعالیم دینی که می تواند منشا آرامش و رشد افراد باشد به اشاعه خرافاتی می پردازند که مورد تمسخر بچه ها قرار می گیرد. اردوهای تابستانی که در طبیعت برگزار می شود . بسیار در رشد بچه ها موثر است مختص قشری خاص است و دقیقا قشری از آن محروم است که به آن نیاز دارد. مشکل محمد و 70 نفر دیگر ریشه ای بسیار عمیق در خودخواهی ها و مدیریت ناکارآمد بزرگتر ها دارد. عدم استقرار نیروها در جایی که لایق آن باشند.
و این اتفاق امروز افتاده. "کارهای بزرگ به افراد کوچک و کارهای کوچک به افراد بزرگ" که نتیجه اش این همه ناهنجاری و درد است...
ببخشید سرتون رو درد آوردم. فقط می خواستم درد دل کنم...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۶ساعت 14:11  توسط سیدمحمد مجابی  | 

کبوترهای شاد

       روز تاسوعا برای پیگری تقاضای رضایت از خانواده مرحوم منصور کهیایی به همراه آقای افشاری و خانم علی اکبری به ساوه رفتم

 منصور در یک در گیری کودکانه هنگام تعطیلی دبیرستان توسط محمد ـ ل به قتل رسیده و محمد پس از سه سال از این جریان در حالی که همکنون حدود ۱۸سال دارد محکوم به قصاص شده است.

چند هفته قبل به اتفاق خانم دکتر ابتکار برای تقاضای گذشت نزد خانواده منصور رفتیم وسپس پدر ودایی منصور به دفترم در تهران آمدندخوشبختانه خانواده منصور فهیم و با درک بالا از مسایل اجتماعی هستند.

در همان جلسه در دفترم به من قول دادندکه او را قصاص نخواهند کردوخوشحال شدم در مصاحبه ای که با هفته نامه امیر اراک داشتند این موضوع را بیان کردند.البته برای این گذشت شرایطی دارند .

اما خیلی خوشحالم که  این بزرگواری را کردند تا این بازی مرگ یک زنده داشته باشد .آنچه برایم مهم است این نکته است که چرا بین نوجوانان اینقدر خشونت وجود دارد که بنا به آمار غیر رسمی۷۰ نفر درشرایط محمد ـ ل قرار دارند؟

من در این جریان بسیار اتفاقی وبا خواندن یک خبر در روزنامه اعتماد ملی وارد شدم ولی در پیگیریهای بعدی آشنایان عزیزی همچون آقای محمد مصطفایی وکیل متعهدی که به رایگان از این نوجوانان حمایت میکند ،آقای شاه کرمی دادستان ساوه پیدا کردم وبا هرکسی در این باب گفتگو کردم نهایت همراهی را داشت .

آرزو میکنم بتوانیم گامی برای کاهش خشونت در بین نوجوانان برداریم واین کبوترهای شادی همواره شاد باشند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۶ساعت 2:41  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مرگ حدود 100قوچ ومیش در خجیر

این موضوع نگران کننده است در  فصل سبز بخوانید
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۶ساعت 2:9  توسط سیدمحمد مجابی  | 

عزاداری بنیاد حضرت زینب کبری

مطمئنم با مراسم های دیگه ای که رفتید متفاوته.

پنجشنبه٬ جمعه٬ شنبه٬ شبها از ساعت ۸ تا ۱۰

مکان: خیابان اقدسیه٬ کوچه نیلوفر٬ پلاک ۸ ٬ بنیاد خیریه زینب کبری

مداح اقای قاسمی٬ اجرای مقتل خوانی از عیسی هاشمی و حسین مهکام

یک سخنرانی کوتاه از سهیل رضایی و سخنران اصلی دکتر ناصر مهدوی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 2:4  توسط سیدمحمد مجابی  | 

یاحسین شهید

            

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 1:52  توسط سیدمحمد مجابی  | 

شهردار برتر جهان

د ر اینجا شهرداران برتر جهان معرفی شدند واقعا نمی دانم چرا بعضی اوقات ساده ترین مطالب بشدت تبلیغ می شود مثلا کودک ۶ساله ای نام ۱۰۰پایتخت جهان را می داند و...ولی موفقیتهای مهمی در زمینه های مختلف از جمله مدیریت اصلا طرح نمی شودحتی اگر قهرمان زمین ویا ناجی زمین باشد.البته فرق میکند که چه کسی این مقام را بیاورد.صدا وسیما که خانم ابتکار را مطرح نکرد .امیدوارم آقای محمد باقر قالیباف از این امر مستثنی باشد .

به هرحال این موفقیت را به آقای شهردار وتمام زحمت کشان شهرداری صمیمانه تبریک می گویم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶ساعت 13:26  توسط سیدمحمد مجابی  | 

قو و آنفولانزای کوفتی

شما را به خدا یکم انصاف!

سردی هوا در استانهای شمالی باعث شده پرنده ها به سمت مناطق مسکونی بیایندوهزار بار متاسفم که در جلسه امروزم با اهالی استان مازندران گفتند :پرنده ها بشدت مورد شکار قرار می گیرند و یک هفته است آنجا پرنده می خورند .

موضوع را با یکی از دوستان گیلانی مطرح کردم گفت:کجای کاری ؟تو خشکبیجار رشت قو تو این هفته چند تا شکار کردند!

اگرچه نامردیست ولی اگر کسی قو بخورد و آنفولانزای مرغی بگیرد  حقش... بازم دلم نیامد کامل کنم چون .....

                                                                   واقعا متاسفم ولی کوفتشان شود!نامردا

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 18:6  توسط سیدمحمد مجابی  | 

گزارش ایسنا از مرگ دلفین های جاسک

امروز ایسنا خبری ازگزارش :

آنتونيو فرناندز، پاتولوژيست در مورد علل مرگ ومیر دولفین ها در جاسک داده بود.در این گزارش وی عامل مرگ ومیر ۷۹ دلفین در دوم مهر ماه را عامل صیادی اعلام کرده بود ولی ۷۳مورد تلفات دلفینها در یک ماه بعد را مبهم و عواملی چون :استرسهای محیطی،عوامل اقیانوسی،وضعیت تو پوگرافی ساحل و......وی همچنین عامل سونار را رد کرده بود.

به نظر من این گزارش نیاز به تحلیل علمی دارد ولی آنچه که مهم است باید تدابیر لازم برای حمایت از پستانداران دریایی صورت پذیردوحتی اگر آنها با دلایل کاملا طبیعی هم که در قسمت دوم گزارش ایشان آمده به، ساحل زدند بتوان آنها را نجات داد. متاسفانه گروه اول چندروز بعد از به ساحل زدن شناسایی شدند ولی در مورد گروه دوم هم که زنده دیده شدند هیچ اقدام موفقی برای نجات آنها موثر نشد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 17:51  توسط سیدمحمد مجابی  | 

فلفل قرمز

چند روز بود که پایم خیلی یخ میکرد خانمم گفت :تو جورابت فلفل قرمز بریزی گرم می شه،اگر چه عمل کردن به حرف خانم احتیاط زیادی می خواهد!اما دو روز است مقدارکمی در جورابم ریختم وواقعا موثر بود.

اگر نمی ترسید امتحان کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 17:23  توسط سیدمحمد مجابی  | 

قطعه مخصوص خبرنگاران تکذیب شد!

خودم با دوتا گوشای خودم شنیدم!باور کنید ،رادیو پیام ازقول آقای مسجد جامعی گفت ولی تکذیبیه را در عصر ایران بخوانید
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 10:13  توسط سیدمحمد مجابی  | 

شورایعالی محیط زیست

دیروز مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در مورد مصوبه خود انجام داد وبر اساس آن شوراهای عالی به جایگاه خود باز می گردند.شورایعالی محیط زیست از جمله آنهاست.متن خبر را در خانه ملت بخوانید
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 1:42  توسط سیدمحمد مجابی  | 

سلام برخر

من بادیدن این عکس یاد هیچ کسی نمی افتم

عکس از برترین عکس ها از برترین عکاسان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 1:6  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مصاحبه با اولین زن ایرانی استاد فیزیک در آسایشگاه سالمندان

این مطلب جالب را درکچل ومچل بخوانید
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۶ساعت 0:58  توسط سیدمحمد مجابی  | 

کفاشیان ومحیط زیست!

سرنوشت تیم ملی فوتبال با این ماجراهای عجیب وغریب خیلی نگرانم کرده بودازاینکه آقای کفاشیان رییس فدراسیون شد خیلی خوشحال شدم .اورا انسانی موفق و مدیری لایق میشناسم وبهترین خصوصیتش خوش اخلاق بودنش است.

از صمیم قلب برایش آرزوی موفقیت می کنم

یادش بخیر وقتی مدیرکل ارز بانک مرکزی بود به دعوت ما با مرحوم دکتر محسن نوربخش به سازمان حفاظت محیط زیست آمدند .وعلیرغم آنکه سازمان هیچ سهمیه ارزی نداشت کمکهای بسیاری کردند واین کمک ها منجر به افزایش امکانات سازمان شد .پاراگراف دوم را برای آقای شیرازی نوشتم!

                                                                    خیلی مخلصیم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ساعت 23:49  توسط سیدمحمد مجابی  | 

بدرقه حیات وحش

مطلب زیر را یکی از شاگردان استاد هرمز اسدی برایم بصورت خصوصی فرستادند :

ای کاش دیروز برای مراسم تدفین هم میومدید...و میدید که چه قدر سرد برگذار شد..نه خبرنگاری..نه فیلمبرداری...انگار نه انگار پدر علم اکولوژی ایران دیگه بر نمیگرده

پس از خواندن این پیام باآقای شاهی فر که با آقای دکتر نظامی در مراسم تدفین نیز حضور داشتند صحبت کردم او گفت:

 درسرمای زیاد لواسان هنگام تدفین، تعداد زیادی کل وبز وقوچ در روبروی ما ایستاده بودند گویا برای بدرقه دکتر اسدی آمده بودند 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ساعت 15:20  توسط سیدمحمد مجابی  | 

خبرنگاران عزیز نگران نباشید

روز گذشته درحال رانندگی بودم که رادیو از قول آقای مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: در بهشت زهرا قطعه مخصوص خبرنگاران داده می شود.بلافاصله سه چیز به ذهنم خطور کرد :

۱-برای اینکه به خبرنگاران در بهشت زهرا قطعه ای اختصاص دادند  باید به خبر نگاران تبریک گفت

۲-ایشان شغل خبرنگاری را پرمخاطره اعلام کردند وگفتند :این حداقل کاری است که می توانیم برای آنها بکنیم(البته بعد از مردن)

۳ـبه نظر من اگر خانم ابتکار وساطت کنند وبرای خبرنگارای زیست محیطی یک جای اضافه توی مثلا پارک ملی سرخه حصار بگیرند خوبه !البته نه برای اینکه دو جا دفن بشند بلکه برای اینکه اگر نگران بودنددر آنجا اقامت ابدی کنند و مراقب باشند بالاخره این پارک به چه وضعی در می آید.

واقعا خیلی خوبه که به بعد از مرگ خبرنگاران توجه جدی می شهُ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۶ساعت 1:31  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آخرین وداع

امروز برای وداع با مرحوم دکترهرمز اسدی به دانشگاه آزاد تهران شمال رفتم .باوجود سرمای شدید تعداد زیادی از دوستان برای وداع با او آمده بودند.همه دوستان در سالن جلسه جمع شدند وهمسرش سرکار خانم دکتر دهدشتیان چند دقیقه ای صحبت کرد .او گفت:من وهرمز زندگی عاشقانه ای داشتیم در روز ازدواج هرمز به من گفت در زندگی مشترک هر اجازه ای که در سند می آید باتو ولی تو فقط یک چیز را به من بده و آن اینکه مرا از حفظ طبیعت باز ندار.

او ادامه داد :یکبار هرمز هنگام سفر به من گفت اگر روزی از سفر باز نگشتم بدان برای عشقی که به طبیعت داشتم بوده است وناراحت نشو.

تصمیم داشتم برای تدفین تا لواسان بروم ولی به احترام قسم ودرخواست همسر مرحوم که نگران جاده بودو می خواست کسی بزحمت نیافتد از پشت پنجره با او وداع گفتم.

مطمئنم در هر استانی که فرزندان ما گوزن زرد ببینندیاد تلاش این محیط بان عاشق که جان بر سر حفاظت محیط زیست گذاشت خواهند بود.

ایکاش میتوانستم برای عرض احترام به مرحوم مهندس عباسپور که در این حادثه همراه او بودبه یاسوج می رفتم.

یادشان جاوید 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۶ساعت 23:16  توسط سیدمحمد مجابی  | 

به جان نازنینم!

در  وبلاگی برای تفریح مطلب جالبی دیدم 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۶ساعت 22:43  توسط سیدمحمد مجابی  | 

گوزن ها

امشب با آقای محمودی تماس داشتم . صحبت مرحوم دکتر هرمز اسدی شد خواستم برایم حادثه را توضیح دهد گفت :مرحوم اسدی شش گوزن را برای رهاسازی باخاوربه استان کهکیلویه وبویراحمد می برد. از استان کهکیلویه وبویر احمد ماشین می خواهد ورییس اداره باتفاق راننده در اصفهان به دکتر ملحق می شوند ومتاسفانه بعد از شهرضا خودرو به دره سقوط میکند ومرحوم دکتر هرمز اسدی درهمانجا جان به جان آفرین تسلیم میکند ورییس اداره محیط زیست شهرستان نیز به علت شکستگی دنده وآسیب یه ریه دارفانی را وداع می گوید وتنها راننده سالم می ماند.خدایشان بیامرزد

این حادثه تلخ را به عزیزان سازمان محیط زیست تسلیت عرض می نمایم

واضح است که حیوانات موقع انتقال باید بشدت مراقبت شوند باتوجه به این حادثه دلخراش پلیس اجازه حرکت به خاور نمی دهد واگر جدیت مدیرکل محیط زیست اصفهان نبود همه گوزنها  تلف می شدند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۶ساعت 1:31  توسط سیدمحمد مجابی  | 

توله خرس

یک توله خرس چند روز پیش در پارک پردیسان متولد شد که حالشم کاملا خوبه.نمیدانم تا بحال یه توله خرس دیدید واقعا خوشگله
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 17:8  توسط سیدمحمد مجابی  | 

یاحسین شهید

بیست وپنج سال پیش زمانی که محصل بودم برادرم مسعود کتاب گذشته چراغ راه آینده ،راوندی را بمن داد

اگرچه نویسنده مذهبی نبود ولی تجلیل او از حضرت حسین ابن علی کاملا در ذهن من نقش بست.

واین ایام یاد آور حماسه حسینی است،حسینی که عزیز همه است وهر کس به هر آیینی که او را می شناسد به اواحترام می گذارد.او امام مسلمین واسوه انسانیت برای انسانها بود.

اگر دین ندارید آزاده باشید  

او امام عاشقان است ، اوسرور آزادگان است .هرچه کردم بیش ازین بنویسم نتوانستم چراکه:

هرچه گویم عشق را شرح وبیان             چون به عشق آیم خجل باشم از آن

فقط ترا بخدا کاری نکنیم که با نام حسین بازی شود

یاحسین شهید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 16:45  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آتش درون

باتشکر از دوستی که این مطلب را فرستادند من اسمش رو گذاشتم :آتش درون 
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 12:55  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آیا می دانید نام پایتخت های ایران از گذشته تا به امروز چه بوده است؟

این مطلب رادروب علی نیکی بخوانید
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 11:57  توسط سیدمحمد مجابی  | 

عوض کردن لباس ماکت در اطاق پرو!

همسرم بطور جدی ورزش را شروع کرده. امشب برای خرید لباس ورزشی به مجتمع تجاری رفتیم.

لباس ورزشی برتن یک ماکت که در ویترین ایستاده بود دیدیم.خانمم لباس را پسندید!فروشنده گفت :متاسفانه از این رنگ تنها همانی که در ویترین است داریم وهرچه تلاش کرد تا لباس دیگری را بجای آن بدهد مورد قبول خانمم واقع نشد که نشد وفروشندگان پذیرفتند همان لباس ورزشی رابدهند.

یکی از فروشندگان بیرون مغازه ایستاد وبه رفیقش گفت:کسی نیست زود باش!فروشنده دوم بلافاصله آینه را جلوی ماکت گذاشت که ازبیرون دیده نشود !وبا سرعت عجیبی لباسها را از تن ماکت درآورد وفی الفور لباس دیگری تن ماکت کرد.بنده مات ومبهوت مانده بودم که این کارها یعنی چی؟!!!

گفت : آقا اگر ببینند ما این کار را انجام میدیم مشکل پیدا می کنیم!

گفتم :خوب آقاجان می بردیش تو اطاق پرو لباسش را عوض میکردی!

جالبی قضیه این بود که موقع این تعویض لباس ماکت پسرم سرش را پایین انداخت!  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 2:26  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آخرین آهویی که هرمز اسدی رادید

امشب پیامی به دستم رسید که مرا بسیار متاثر کرد .استاد،پژوهشگر وفعال زیست محیطی دکتر هرمز اسدی که برای رها سازی گونه ای از حیات وحش به اصفهان رفته بود در سانحه رانندگی در گذشت.در چند ماه اخیر با او برای  حفظ فک دریای خزر وفعالیتهای موسسه داروین آشنا شدم وپس از مطلبی که آقای درویش در مورد سمور آبی نوشتند به دوستان شیلاتی پیشنهاد استفاده از مطالب ایشان را دادم .آخرین مطلبی که از ایشان بدستم رسید بررسی علل مرگ ومیر دلفینها در جاسک بود.

گویا دختر ایشان در سفر حج بوده اند وقرار است مراسم تشییع ایشان روز شنبه برگزار شود.امیدوارم تمام علاقه مندان به محیط زیست از او تجلیلی درخور نمایند.

این مصیبت  را به خانواده محترم ایشان ،همکاران وشاگردانش و.دوستداران محیط زیست صمیمانه تسلیت می گویم .

او مدافع جدی حیواناتی بود که در ظلم انسان به طبیعت مظلوم واقع میشدند .ایکاش من هم چون او می توانستم نگاه آخرین آهویی را که هنگام آزاد سازیش حضور داشت بدرقه راهم می نمودم 

خدایش بیامرزد   

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 1:14  توسط سیدمحمد مجابی  | 

استخدام فوری

اینم یه آگهی جالب در استخدام فوری

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم دی ۱۳۸۶ساعت 19:28  توسط سیدمحمد مجابی  | 

زنده باد چراغ نفتی علاءالدین

چند شب پیش مدیر عامل شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی در مصاحبه درباره وضعیت سوخت رسانی نکته ای گفتند که مرا خیلی به فکر برد.ایشان فرمودند:در همه جا به حد کافی نفت سفید توزیع شده ولی مشکل این است که مردم وسیله نفت سوز ندارند.

بنده آقای نعمت زاده را به عنوان مدیر ی قوی قبول دارم وبرای زحمات فوق العاده اش جهت اصلاح صنایع پتروشیمی په سازگاری بیشتر با محیط زیست احترام زیادی قایلم.ضمن اینکه امروز از ساوه وقزوین تماسهایی داشتم که به کمبود نفت اشاره میشد ولی واقعا به فکر فرو رفتم چرا مردم ما چراغ نفت سوز ،چراغ گرد سوز حبابی نفتی ،چراغ خوراک پزی نفتی ،منقل کرسی ......ندارند!

چرا عده ای تلاش می کنند قطار برقی بشود؟

خدا وکیلی اینهمه تلاش برای گاز سوز کردن خودروها برای چیست؟اگر تحریم نبودیم و کپسول C.N.Gبه حد کافی داشتیم وبر اساس دستور وزارت صنایع تمام خودرو ها ی تولیدی گاز سوز بودند چه می کردیم؟

تازه برنامه صادرات گاز به اروپا را هم دنبال ذمی کنیم

واقعا باید به خود برگردیم وسایل نفت سوز را برپا کنیم زنده باد چراغ نفتی علاءالدین

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم دی ۱۳۸۶ساعت 19:1  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آرزو می کنم طرح پخش سیلاب بر آبخوان دکتر سید آهنگ کوثر که با اعطای جایزه  توسط یونسکومورد تقدیر قرار گرفته در کشور بعنوان یک تحقیق کاربردی موفق ترویج شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 16:57  توسط سیدمحمد مجابی  | 

ویتامین c

 

امروز بعداز دو روز تعطیلی کارمندان ادارات در تهران سر کار آمدند وبا پالتو پشت میزها نشستند .چون گاز قطع بود از چایی هم خبری نبود !نماز امروز هم ثواب بیشتری داشت چون آب کاملا یخ بود !بعلت قطعی گاز از نهار هم خبری نبود .البته اثر خوبی داشت که به دست شویی نیاز نمی شد!

با یکی از همکاران در سازمان نقشه برداری صحبت می کردم گفت:اینجا سرویسها آماده ایستاده بودند که اگر کارکنان بعلت سرما خواستند مرخصی بگیرند و بروند مشکلی نداشته باشند

از ظهر به بعد هم صدای عطسه وبعد عافیت باشه در راهرو ها شنیده می شد

بنده کاملا موافقم که گاز دوایر دولتی را ببندند تا جاهای مهم مثل بیمارستانها مشکل پیدا نکنند ولی از آنجاییکه هر سرماخوردگی دست کم ۱۵ هزار تومان برای تامین اجتماعی خرج بر می دارد واگر کسی سرما بخورد به کل خانواده سرایت خواهد کرد به تامین اجتماعی توصیه میکنم در این موارد نماینده ای به ادارات بفرستد تا به آنان قبل از سرماخوردن ویتامین c بدهد! 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 16:29  توسط سیدمحمد مجابی  | 

پخش سیلاب بر روی آبخوان ها

از دوست خوبم جناب آقای اقبال حدایق که قبلا معاون مرکز تحقیقات منابع طبیعی وامور دام استان فارس بودند والان نمیدانم چکار می کنند ولی می دانم هنوز مجردند!

تقاضا کردم توضیحاتی را در باره گربایگان برایم بفرستند .

امروز این طرح بعنوان یک طرح مهم زیست محیطی مورد توجه محافل علمی دنیا بوده وامیدوارم دوباره پیگری ترویج آن با جدیت دنبال شود.

در زیر آنچه را برایم آقای حدایق فرستادند می خوانید:

ایستگاه تحقیقات آبخوانداری کوثر در منطقه گربایگان شهرستان فسا در استان فارس (منطقه گربایگان در 190 کیلومتری جنوب شرق شیراز و 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان فسا) قرار دارد. وجه تسمیه آن (گربایگان) از کوه گر که عاری از پوشش گیاهی است گرفته شده است. این ایستگاه عرصه یکی از نادرترین طرحهای تحقیقاتی کشور است که توجه جدی محافل علمی جهان را به خود جلب نموده و سازمان خواروبار جهانی (Fao) آن را به عنوان دیدگاهی نو در آبخیزداری معرفی و اعلام نموده است. این طرح تحقیقاتی با به کارگیری آبخوان ها که مخروطه های افکنه آبرفتی در خروجی حوضه های آبخیز هستند، به عنوان عرصه مناسب برای پخش سیلاب و طراحی تاسیسات مکانیکی موردنیاز، امکانات عملی جدیدی برای حفظ و استفاده از آبهای خروجی از حوضه های آبخیز را فراهم آورده است. پخش سیلاب در آبخوان نه تنها به عنوان سدی زیرزمینی کم هزینه که با بهره دهی مناسب می تواند بخشی از آب خروجی را ذخیره نموده و بدون تبخیر و هدر رفت آن را حفظ کند، بلکه با تغذیه ی سفره های پایین دست و پرآب نمودن آنها حیات و باروری دشت های پایین دست را تضمین کرده و از همه مهمتر عرصه پخش سیلاب در آبخوان را که یک ریگ زار لم یزرع است به جنگل و مرتع مشجر تبدیل می کند. آنچه در گربایگان ایجاد شده در حقیقت بهشتی در دل جهنم است.

در آبان 1361 شنزاری با پهنه 6000 هکتار جهت تغذیه مصنوعی آبخوانی با گنجایش نزدیک به 10 میلیون متر مکعب با هدف تولید علوفه از طریق ایجاد مراتع مشجر توسط استاد ارجمند جناب آقای پروفسور کوثر انتخاب و کار در آن آغاز گردید. هشت شبکه گسترش سیلاب (حدود 1365 هکتار) از دی 1361 تا اسفند 1366 توسط گروه گسترش سیلاب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (آقای پروفسور کوثر، مرحوم حاج محمد پاشالی، ابراهیم بایرامی، اسماعیل رحمانی، کرمعلی طارمی) و با همکاری جهادسازندگی شهرستان فسا احداث گردید. عملیات کاشت بوته های مرتعی نظیر آتریپلکس لنتیفورمیس (اسفناج وحشی) و درختانی نظیر اوکالیپتوس کامالدولنسیس، آکاسیا سالیسینا و ویکتوریا نیز از ابتدای احداث شبکه ها در دستور کار قرار گرفت. در سال 1375 طرح توسعه آبخوان داری کوثر با حمایت های ارزنده جناب مهندس امانپور معاون محترم وزیر جهادسازندگی انجام و با افزایش پنج شبکه پخش سیلاب مساحت کل طرح به 2033 هکتار رسید که از دو خشکه رود بیشه زرد و چاه قوچ و آبراهه های آبخیز بیشه زرد آبگیری می شوند. از ابتدای طرح تاکنون (1386) حدود 156 میلیون متر مکعب (بیش از 5/1 برابر حجم آبگیری سد لتیان) آب وارد آبخوان منطقه گردیده است. تعداد چاه ها از 16 به بیش از 135 حلقه رسیده است. میزان علوفه از 50 کیلوگرم علوفه خشک به بیش از 650 کیلوگرم افزایش یافته و با احتساب آبریپلکس های کاشته شده و برگ درختان، این میزان به 30 برابر مقدار قبل از پخش سیلاب رسیده است. دو همایش بین المللی و بیش از 5 همایش ملی در زمینه مدیریت پایدار اراضی حاشیه ای خشک در این ایستگاه برگزار شده است. کشت آبی در منطقه از 280 هکتار به بیش از 3482 هکتار افزایش یافته است. 14 پایان نامه کارشناسی ارشد، 4 پایان نامه دکتری و 20 طرح پژوهشی خاتمه یافته در این ایستگاه به انجام رسیده است.

لازم به ذکر است با توجه به اثرات بسیار مثبت و فایده به هزینه بسیار بالا، این طرح الگوئی مناسب جهت بهره برداری از 13 میلیون هکتار آبخوان های کشور می باشد.

آقای پرفسور سیدآهنگ کوثر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس متولد1315 شیراز، مدارج کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته خاکشناسی و فیزیک خاک و دکتری را در رشته « روابط آب و خاک» از دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا دریافت کردند. ایشان از سال 1347 تا 1370 در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در بخش تحقیقات بیابان و از سال 1370 تاکنون در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس راه پرپیچ و خم ایجاد نگرش نو در مدیریت آب  کشور با طرح تفکر « آبخوان داری» را پیموده اند.

ایستگاه تحقیقات گربایگان فسا الگویی پیاده شده از تفکرات ایشان است و اکنون معروفیت جهانی داشته و به وسیله نهادهای بین المللی مانند یونسکو و برنامه عمران سازمان ملل متحد مورد توجه ویژه قرار گرفته و بدین سبب از سال 1378 به عضویت کمیته جهانی مدیریت تلفیقی اراضی مناطق خشک انتخاب شده اند.

آقای پروفسور کوثر مفتخر به دریافت نشان درجه 2 از ریاست محترم جمهور و دو جایزه مهم بین المللی در زمینه منابع آب از یونسکو و دانشگاه سازمان ملل شده اند. ایشان با رتبه استاد پژوهش در شهریور 1383 به افتخار بازنشستگی نایل شده اند، اما همانند گذشته در عرصه پژوهشی کشور حضور فعال دارند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 15:46  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آبخوانداری

                          

         زمین خشک وبی آب وعلف نیز               توانی کرد با ســــیلاب زرخیز

         بدینســــــــــان کرد ابراهیم برپا                بروی دشت بطحا کعبه ای را

         خلـــــــــــیل الله فرزندان خود را                 بواد غــــــیر ذی زرع دهد جا

این سه بیت قسمتی از  شعری است که آنرا در بازدید از پروژه ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب بر آبخوان کوثر گفتم .

اولین آشنایی من با استاد دکتر سید آهنگ کوثر به سال 1370برمیگردد. اولین سالی که قرار بود با حکم آقای امانپور معاون آموزش ونحقیقات وقت وزارت جهاد سازندگی  کارهای اجرایی برگزاری روز آموزش وپژوهش را انجام دهم

کمیته های متعددی را شکل دادیم.آقای مهرفرد رییس کمیته انتخاب آموزشی وآقای دکتر فدایی رییس کمیته انتخاب پژوهشی ها  بودند

تنها کسانی که به اتفاق آرا به عنوان نمونه برگزیده شدند دکتر سید آهنگ کوثر ودکتر سید حسین میر شمسی بودند

آقای امانپور اعتقاد عجیبی به طرح دکتر کوثر داشت و با پیگیری بسیار زیاد که حتی باعث اختلاف او با آقای زنگنه وزیر وقت نیرو که از دوستانش بود نیز شد، توانست در قانون برنامه ونیز بودجه سنواتی واژه آبخوانداری را بیاورد .این واژه نوی بود که توسط دکتر کوثر بیان شد .

بعد از مدتی با پیبشنهاد آقای امانپور و تصویب دولت آقای دکتر کوثر نشان پژوهش دریافت داشت وآقای هاشمی رفسنجانی در ایستگاه گربایگان محل اجرای طرح نشان را بر سینه این استاد برجسته نصب کرد ودستور داد این طرح بصورت آموزشی وتحقیقاتی  وترویجی در 200هزار هکتاردر استانهای کشور  اجرا شود

طرح دکتر کوثر یک طرح بسیار کم هزینه وقابل اجراست که با اجرای آن می توان بارشهای سیل آسا را مهار وآبها را به بستر آرامش رساند وضمن تزریق آب به آبخوانها ازسیل جلوگیری کرد و....باید این ایستگاه را ببینید

حیف وصد افسوس که در کشور ما سلیقه حاکم است !!!بعد از عوض شدن آقای امانپور اجرای این طرح با مشکلات بسیار جدی مواجه شد .اگرچه در برخی ایستگاهها مانند بم یا دهلران یا بوشهر نتایج خوبی بدست آمده ولی ایکاش این طرح با جدیت ادامه می یافت تا همکنون که به دوره تر سالی رسیدیم از این فرصت بهره جدی گرفته میشد

در چند پست مسایلی را در این خصوص خواهم نوشت

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 14:44  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مردم هنوز بي‌خانمانها را ازياد نبرده‌اند!

باتشکر ازدوستی که برایم طی پیامی این خبر ایسنا درمورد رسیدگی شهرداری تهران به کارتن خوابها را گذاشته بودند .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ساعت 23:23  توسط سیدمحمد مجابی  | 

شیر وگوسفند

امشب مطلب جالبی در وب سارگل دیدم خواندنی است البته باجازه  آقای شیرازی برای اینکه در این مطلب به حیات وحش اشاره شده از جنبه زیست محیطی هم قابل توجه است
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ساعت 19:33  توسط سیدمحمد مجابی  | 

محبت

ازطریق وب زهرا  به این مطلب عکسهای مخفی برخوردم .خیلی جالب بود
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ساعت 17:49  توسط سیدمحمد مجابی  | 

شهرداری تهران و مشکل کنار گذر انزلی وزارت راه

امروز برای اولین بار تمام راههای قزوین بسته شد ومسافرانی که در آنجا ماندند راهی جز صبر ندارند!

بزرگراه قزوین -کرج وبزرگراه قزوین -زنجان وجادههای رشت-همدان وبویین زهرا

از۴راه تهران به شمال ۳راه بسته شد

بزرگراه تهران ساوه هم بسته شد

باقی راههای منتهی به تهران راهم نمی دانم

اما در تهران تمام بزرگراهها وخیابانها ومعابر باز بود اول صبح در بعضی مسیرها مشکل وجود داشت ولی هیچ راهی مسدود نشد من حتی از انتهای شهرک مخابرات تا خود کوه هم رفتم وبرگشتم

امیدوارم مشکل احداث کنار گذر انزلی که چند سال است با تنش روبروست حل شود که وزارت راه دیگر نگرانی نداشته باشد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم دی ۱۳۸۶ساعت 1:17  توسط سیدمحمد مجابی  | 

کارتن خواب!

امشب بعد از یک بارش برف زیبا قرار است هوای تهران بشدت سرد شود وبه ۱۰درجه زیر صفر برسد.وقتی به خانه رسیدم پنجرهها را با نایلون پوشاندم .اصلا به این موضوعی که می خواهم بگویم فکر هم نمی کردم تا وب نیک آهنگ کوثر را دیدم که نوشته بود :در این سرما آیا کسی به فکر کارتن خوابها هست؟

خدا کند در تهران ،کرج،قزوین و...کارتن خوابی وجود نداشته باشدواگر کسی گفت:کارتن خواب یعنی چی ؟کسی تعجب نکند.  

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم دی ۱۳۸۶ساعت 1:1  توسط سیدمحمد مجابی  | 

THE Hours

شب گذشته دیدن یکی از دوستانم رفتم نبود! با پسرش که تقریبا هم سن وسال هستیم گپ مفصلی زدم .دل پر دردی داشت ۳سال است مادرش مبتلا به سرطان معده شده وتا کنون پدرش هر آنچه فکر کنید برای بهبودش انجام داده .ولی حیف که خیلی چیزها با هیچ چیز بدست نمی آید!

تمام نگرانیش این بود که حالا که پزشکان مادرش را جواب کرده اند مادر وپدرش چگونه با این موضوع کنار خواهند آمد ؟

یاد فیلم ساعتها افتادم .اگرچه از ویرجینیا قهرمان داستان هم خوشم میآمد وهم به خاطر کشتن ریچارد در داستانش از دستش لجم گرفته بود ولی در آخر فیلم زمانی که داشت با زندگی وداع می کرد جملاتی را گفت که خیلی به دلم نشست:

برای اینکه با زندگی روبرو بشی فقط با هاش روبرو شو

                                                        وبرای اینکه بدونی اون چیه

                         در نهایت می فهمی

برای اینکه دوست داشته باشی اونو

                                             وبعد

                                                        بذاریش کنار

         همیشه سالها بین ماست

         همیشه سالها

         همیشه عشق                   

         همیشه           ساعتها

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم دی ۱۳۸۶ساعت 0:21  توسط سیدمحمد مجابی  | 

در چند پست قبلی نوشته بودم که این یکشنبه به دو جهت برام مهمه

۱- قرار بود بحث تالاب انزلی در کمسیون دولت قطعی بشه

۲- قرار بود برای جلب رضایت از خانواده مرحوم منصور به ساوه بریم

در مورد اولی صبح جلسه فرعی کمسیون موضوع را بررسی کردولی در جلسه بعداز ظهر کمسیون اصلی نتیجه قطعی گرفته نشد و به هفته بعد افتاد

در مورد دومی هم چون بزرگراه ساوه بسته بود هیچ راهی برای رفتن پیدا نشد 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 18:25  توسط سیدمحمد مجابی  | 

آدم برفی

برف امروز در ایران کولاک کرد این عکس را از کنا گل فروشی ولنجک که خیلی با سلیقه تهیه شده گرفتم

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 18:18  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مریم

 

درطی این دو هفته در خانه مرتبا راجع به پیگیری رضایت خانواده اولیا دم برای نجات چند نوجوان از قصاص صحبت می کردم .دیشب هم موقع شام به خانمم گفتم :یکشنبه برای مذاکره با خانواده مرحوم منصور به اتفاق وکیل محمد به ساوه میروم

دخترم سیده مریم مجابی که کلاس سوم ابتدایی ونه ساله  است از سر شام بلند شد وبعد ازچند دقیقه برگشت و این نقاشی را به من داد .با تعجب گفتم دخترم موضوع چیه؟

گفت :بابا یادت میاد یکبار خانواده یکی از اونا می گفت :من باید طناب دار را دور گردنش ببینم وجرثقیل جلوی مدرسه باشه؟من این نقاشی رو کشیدم تا ببینند همه ناراحت می شند و مامان وخواهرای اون گریه میکنند .اونوقت اون حتما دکمه را فشار نمیده تا طناب بالا بره

خانمم خیلی ناراحت شد که چرا این چیزا رو جلوی مریم گفتی؟ ولی به نظر من هر کس بتواند کاری بکند تا خشونت بین نوجوانان کم شود وشاهد چنین حوادثی نباشیم کار خوبی کرده حتی اگر او مریم من باشد که تا بحال تمام نقاشی هاش شادی ونشاط بوده 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 15:28  توسط سیدمحمد مجابی  | 

اطلس پود و شهرداری تهران

امروز در مسیر دو اتفاق مرا خوشحال کرد

اول اینکه دیدم شهرداری با پلاکارد سال۲۰۰۸را تبریک گفته

ودیگر اینکه یکی از مدیران اطلس پود که وب مرا خوانده بود بمن زنگ زدو گفت برای حل مشکلی که توضیح آنرا در چند مطلب قبل ذکر کردم برنامه دارند ودر حال تلاش هستند .به ایشان عرض کردم مناسب است این موضوع را کلی تر ببینند وبرای کاهش ترافیک ونهایتا آلودگی هوا بصورت نمونه (پایلوت) عمل کنند 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 11:4  توسط سیدمحمد مجابی  | 

تلاش برای حیات

برای من یکشنبه این هفته روز مهمی است

قرار است با آقای مصطفایی وکیل محمد به دیدار خانواده مرحوم منصور برویم شاید رضایت بدهند واین نوجوان از مرگ رهایی یابد

همچنین قراراست پرونده کنارگذر انزلی درکمسیون زیربنایی دولت مطرح شود وتصمیم نهایی برای اینکه گزینه محیط زیست انتخاب شود یا گزینه وزارت راه اتخاذ شود

آرزو میکنم هردو تصمیم سرانجام خوبی پیدا کند

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 1:48  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مامور اچ،جیVXXW

تا بحال شده موقع حرف زدن با دوستتان،موقع تلفن زدن به رفیقتان یا حتی موقع صحبت با همسرتان در رختخواب و....نگران این شوید که کسی دارد استراق سمع می کند وحرفهایتان را می شنود؟چه حسی پیدا خواهید کرد؟واقعا وحشتناک نیست؟

پیشنهاد میکنم حتما فیلم THE LIVES OF OTHERSرا ببینید .این فیلم درباره آلمان شرقی واستبداد حاکم بر آن است.داستان در سال ۱۹۸۴شروع می شود وموضوع مربوط به نمایشنامه نویسی بنام گؤرگ درایمن است وی با اعتقاد به کشورش وعلاقه بمردم در پی آگاه سازی وتلاش بیان مشکلات جامعه است

این موضوع برای دستگاه امنیتی آلمان شرقی ایجاد حساسیت می کند و باعث می شود تمام حرکتهای او را زیر نظر بگیرند وماموری بنام اچ،جی،VXXWشبانه روزی اورا تحت نظر گرفته واستراق سمع نماید

هافمن ،ماموری است که دارای عقل واحساس است وهمین موضوع باعث می شود مسیر تحقیق او کاملا عوض شود

بالاخره دیوار برلین فرو ریخت

گؤرگ درایمن،خیلی چیزها را فهمید ودر کتاب سوناتایی از مردان خوب نوشت: 

برای سپاس از:اچ،جی،VXXW

این فیلم خیلی موثر واحساسی تهیه شده وشاید یکی از نکات ارزنده اش این باشد که انسانهای خوب در همه جا یافت می شوند حتی در DDR

این مامور، انسان بود ،انسانی از نوع دیگر که روی توپ هم اسم می گذاشت

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم دی ۱۳۸۶ساعت 19:38  توسط سیدمحمد مجابی  | 

زیر 18سال

امروز در سایت بالاترین خواندم: که روز گذشته ۸نفر در تهران به جرم قتل قصاص شده وبه دار مجازات آویخته شدند

بقول آقای سید محمد خاتمی :انسان از مرگ کسی خوشحال نمی شود

اما به نوبه خود بسیار خوشحال خواهم شد اگر امسال در ایران ودر تمام دنیا کسی زیر سن ۱۸ سال اعدام نشود

فکر میکنم در وهله اول بایدتلاش کرد خشونت بین افراد زیر ۱۸ سال کاهش یابدونیز مجلس در تصویب قانون دادرسی اطفال تسریع کند وهر طور شده از اولیاءدم مقتولین تقاضای گذشت وبخشش کرد

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم دی ۱۳۸۶ساعت 2:40  توسط سیدمحمد مجابی  | 

انسان دوپا وکوسه بی باله

مدتی است موضوعی ذهن مرا مشغول کرده وآن هم نحوه صید کوسه ماهی ها در شرق آسیا ست

بعلت قیمت بالایی که خوراک وسوپ باله کوسه (این سوپ کاسه ای ۳۰تا ۵۰ دلار در چین به فروش می رسد)  دارد در شرق آسیا این موجود با جبروت را می گیرند وپس از بریدن باله اش زنده به داخل آب می اندازند

مطلب خوبی از کوسه ماهی در وب حمایت ازحیوانات خواندم

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم دی ۱۳۸۶ساعت 2:15  توسط سیدمحمد مجابی  | 

اطلس پود و مدیریت ازجمله زیست محیطی!

خانم بنده خیلی خوش سلیقه است که دلیل خوبی برای اثبات آن دارم!

دیروز با یک کارت تخفیف ۵٪به شهرک غرب رفت وبرای پرده آشپزخانه پارچه پرده خرید و گفتند:برای دوخت باید به شعبه ولیعصرما مراجعه کنید.با شعبه ولیعصر تماس گرفتم که ما ازشعبه اطلس پود خرید کردیم لطفا تشریف بیاورید واندازه بگیرید. گفتند:شما باید حضوری بیایید ازما بخواهید که نیرو بفرستیم واو اندازه بگیرد بعد شما باید دوباره بیایید وپارچه را تحویل بدهیدتا بعد از دوخت برایتان بیاوریم.

گفتم فاصله ما تا شما ۱۵ کیلومتر است واگر من تا آنجا بیایم ودرخواست کنم شما بیایید ونفر شما پارچه را تحویل نگیرد وما مجبور شویم دوباره برای دادن پارچه بیاییم یعنی باید دو دفعه هر بار ۳۰ کیلومتر بیاییم وبرگردیم وهر بار در این ترافیک تهران ۳ ساعت معطل شویم وهوا را آلوده کنیم

به مدیریت اطلس پود زنگ زدم و با خانم رهبر صحبت کردم وگفتم از آنجاییکه مشتری وراحتی او اصلا مهم نیست !بی خیال ولی محیط زیست وجلوگیری ازآلودگی آن می تواند تبلیغ خوبی برای شما باشد شما می توانید با یک کار مدیریتی ساده این مسیله را حل کنید

بعد آن فکر کردم در روز چقدر تردد بی هدف وبی ضرورت در تهران اتفاق می افتد؟  

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 16:46  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مردم را خنداندم

در پايان روز به اين فکر نمی کنی که چه کارهايی انجام ندادي به اين فکر می کنی که چه کارهايی انجام دادی
ومن فقط مردم را خنداندم
                                                              چارلی چاپلين

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 0:52  توسط سیدمحمد مجابی  | 

مطالب قدیمی‌تر